Prev: plant Aster x dumosus
Next: animal Asterias rubens

Asterias glacialis

  • Colnect-1408-278-Common-Starfish-Asterias-rubens.jpg
Name: Asterias glacialis
Type: animal


Appearing in designs:
Asterias glacialis Albania 5/10/1966 0.25l dt=echinoderms

No synonyms.

Record of changes
Prev animal: Asaphus
Next animal: Asterias rubens

Prev taxon: Ascaris lumbricoides
Next taxon: Belemnopsis
Wikipedia article